உங்கள் மனதை புத்துணர்ச்சியுடன் வைத்திருங்கள் | Keep your mind fresh | Dr Ashwin Vijay

உங்கள் மனதை புத்துணர்ச்சியுடன் வைத்திருங்கள் | Keep your mind fresh | Dr Ashwin Vijay

உங்கள் மனதை புத்துணர்ச்சியுடன் வைத்திருபதற்கான வழிகளை பற்றி
இந்தக் காணொளியில் மருத்துவர் அஷ்வின் விஜய் அவர்கள் கூறியுள்ளார்!

If you’ve been feeling tired or fatigued lately, perhaps it’s time to give your brain a reboot! Watch Dr Ashwin Vijay talk about some tips to keep your mind fresh.

#DrAshwinVijay #Orthopaedic #HealthTips #MentalHealth #Mind #MindFresh #Health #MentalHealthMatters

カラコンカテゴリの最新記事